Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Поетика сугестивно лiрики Михайла Ореста

Поетика сугестивно лiрики Михайла Ореста.
Поетика сугестивно лiрики Михайла ОрестаРозділ 2. Сугестія як спосіб впливу на свідомість читача 2.1. Поняття сугестії у психології та літературознавстві. Людина - істота суспільна, без спілкування жити не може. Спілкуючись, ми обмінюємось знаннями, досвідом, емоціями, почуттями і при цьому впливаємо на фізичний стан один одного. Важливими способами мовного впливу є переконання і навіювання. Навіювання (сугестія) - в широкому розумінні - будь-який психологічний вплив однієї людини на іншу (прохання, наказ, порада), внаслідок якого в людини, що зазнає навіювання, всупереч (іноді і проти) її волі і свідомості виникають певні уявлення, судження, вчинки. У вужчому розумінні, навіювання - психічний вплив на людину, яка перебуває у стані гіпнозу. Об'єктом навіювання може бути як окрема людина, так і групи людей. Психологічні механізми навіювання значною мірою лежать у сфері несвідомого... Навіювання - один із регуляторів взаємовідносин між людьми. Використовується в медичній практиці (психотерапія), в розв'язанні деяких питаннь навчання і виховання... На акти навіювання спирається дія реклами, поширення моди. Навіювання є основним засобом формування віри й релігійних переконань, а також одним з психологічних механізмів появи конформізму і т.д. [52, 194]. Таке ж визначення подає "Украинский Советский Энциклопедический Словарь" в 3 т-х. [53, 315]. Навіювання (або сугестія), (лат. Suggestio) - це процес впливу на психологічну сферу людини, пов'язаний зі зниженням свідомості та практичності при сприйнятті та реалізації змісту, що навіюється, з відсутністтю цілеспрямованого розуміння, розгорнутого логічного аналізу і оцінки у співвідношені з колишнім досвідом та данним станом суб'єкта. [46, 57] навіювання відбувається в формі гетеросугестії (вплив іншого індивіда) або автосугестії (самонавіювання). Навіювання досягається вербальними (слова, інтонація) та не вербальними (міміка, жести, дії іншої людини і т.д.). За методами реалізації навіювання можна розділити на пряме (імперативне) та непряме, задумане і мимовільне. Суть прямого задуманного навіювання полягае в тому що сугестор (суб'єкт навіювання) використовує спеціальні "словесні формули", котрі входять в пісвідомість сугеренда (об'єкта навіювання) і стають активними елементами його підсвідомості і поведінки. Зміст непрямого навіювання включається в інформацію, що повідомляється, в замаскованому, прихованому вигляді, та характеризується неусвідомленням , непомітністтю мимовільністтю його засвоєння. Навіювання впливає на різноманітні процеси людського буття. Воно відбивається на поведінці особистості та соціальної общини, на потребах, оцінках, звичаях, вчинках, почутях і т.д. Поняттям "навіювання" (сугестія) об'єднується три послідовних процеси. [32, 7-17] Перший - це прищеплення програми поведінки, котра передається від особи чи групи осіб відповідно людині чи повній кількості людей залежно від мети. У випадку самонавіювання джерело та виконавець прогграми поєднуються в одній і тій же особі. Другий - мозкові психофізіологічні механіми, що забезпечують виконання прищепленої прграми поведінки. Третій - вихід психонервового процесу на виконавчі системи. Поведінка, сприйняття та телесні функції стають адекватними прищепленій програмі. Навіювання звершується перетворенням програми в дію. Сугестивні можливості мають різні види мистецтва, але, особливо, телебачення і кіно. За соціалістичної доби поняття сугестії майже повністтю ігнорувалось. Його завжди ставили на другий план, віддаючи перевагу логіці, "раціонально обгрунтованим" доказам. Для соціалістичної культури головним було використання переконання як основного, першочергового фактору формування світогляду особистості, впливу на її ціннісні орієнтації та поведінку. Офіційно сугестія в соціалістичній культурі майже не визнавалась. В західних же країнах використання сугестії в другій половині ХХст. активно пропагується в усіх сферах людського життя. Вся інформація подається з урахуванням законів сугестології та ціленаправленного впливу на людину. Виступаючи різновидом між людьми, "... навіювання є, по суті, процесом психологічного впливу, розрахованим на некритичне сприйняття інформації, що передається" [32, 8]. Навіювання використовується в тих випадках, коли звертання до критичного мислення не потрібне або не бажане. Навіювання передбачає вплив однієї особи (чи групи осіб), на іншу особу (чи групу) з метою зміни, пробудження, актуалізації установок , орієнтації, вчинків особистості, на яку направлений акт навіювання. Використання засобів сугестії дозволяе глибоко впливати на думки, насторої, почуття, вчинків об'єктів впливу. Окремо навіювання виступає дуже рідко. Найчастіше воно межує з переконанням. Між обома способами впливу не має чіткої межі. Логічне переконання має не лише інформаційно-інтелектуальне значення, але й навіювальну силу, викликаючи емоції впливаючи на почуття. Навіювання, як психологічний феномен не може бути гарним чи поганим, позитивним чи негативним. Це закономірне психологічне явище. А негативним воно є тоді, коли використовується в антигуманних цілях. Саме те, заради чого використовується сугестія, і є критерієм його оцінки. При спробі розібратися у феномені навіювання, варто мабуть, зазначити, що об"єкт та суб"єкт навіювання між собою тісно взаємопов"язані. Навіювальний вплив може мати витоки як від окремої людини, так і від групи або ж комплексу соціальних факторів (звичаїв, соціального устрою, забобонів та ін.). Щодо об"єкта сугестії, то для нього характерний безконфліктний характер засвоєння інформації, тому, що навіювання у стадії його сприйняття переживається як сприйняття особистісне, інтимне, таке, що змушує діяти. Коли суб"єкт та об"єкт навіювання зливаються в одній особі, відбувається самонавіювання. Механізм навіювання проявляється в тому, що людина яка сприймає, починає діяти не в результаті логічних роздумів, а її немовби підштовхують, провокуючи у її свідомості уявлення про цю можливу дію. Ефективність сугестивного впливу збільшується в результаті наслідування та емоційного зараження. Слід зазначити, що навіювання може мати відбиток у світогляді та стилі поведінки особистості. Воно дійсно впливає на установку (релігійну чи атеїстичну), трансформує її, розвиває. Існування навіювання, його вплив на людину можна зрозуміти, розглянувши його зв"язок з уявою, котра завжди присутня в будь-якій сфері діяльності людини. Без уяви немає людини, немає мрії, якої вона прагнула. В уяві створюється образна модель предметів чи явищ, які взагалі не існують в даній ситуації. Вона може стосуватись минулого, сучасного, майбутьнього, бути реальною, утопічною, фантастичною. Критерієм реальності, як відомо, є людський досвід, практика. В уяві, фантазіях відображення реальності поєднуються в довільні неправдоподібні просторові та часові обриси. Неймовірні поєднання пред
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?